top of page

Maanpuolustuskurssiyhdistyksen säännöt

1 § Nimi

Yhdistyksen nimi on Maanpuolustuskurssiyhdistys ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on turvallisuuspoliittisen tietouden syventäminen ja kehittäminen sekä yhteistoiminnan aikaansaaminen ja edistäminen eri alojen kokonaisturvallisuutta edustavien jäsenten kesken.

 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä esitelmä- ja alustustilaisuuksia sekä vierailuja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksua, jonka suuruudesta päättää syyskokous.

 

3 § Jäsenyys

Yhdistykseen voi liittyä henkilöjäseneksi jokainen valtakunnallisen maanpuolustuskurssin suorittanut sekä kurssin johtajana tai vakituisena opettajana toiminut henkilö. Yhteisöjäseneksi voivat liittyä alueellisen maanpuolustuskurssin suorittaneiden perustamat alueelliset rekisteröidyt yhdistykset. Yhteisöjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa eikä jäsenmaksuvelvollisuutta. Erittäin ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toiminut jäsen voidaan kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi.

 

Yhdistys voi asianomaisen suostumuksella hyväksyä kutsujäsenekseen henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on pitkään toiminut maanpuolustuskurssitoiminnan piirissä. Tällaisia erityisiä ansioita ovat muu muassa säännöllinen opetustoiminta ja luennointi kursseilla tai merkittävä julkaisu- ja tutkimustoiminta yhdistyksen päämäärien mukaisesti.

 

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä ja kutsujäsenillä on kokouksissa äänioikeus. Edellä mainituilla henkilöillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

Yhdistyksen kokous päättää kunniapuheenjohtajat sekä kunnia-, kutsu- ja yhteisöjäsenet hallituksen esitysten perusteella. Hallitus hyväksyy henkilöjäsenet 1 momentissa mainituin perustein.

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä omalla ilmoituksellaan. Jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä tai päättää lopettaa muun jäsenpostin kuin yhdistyksen kokousten kutsukirjeiden lähettämisen tällaiselle jäsenelle.

 

4 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu 12 syyskokouksessa valittua jäsentä. Maanpuolustuskurssien johtajalla on tehtävänsä hoitamisen ajan läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

 

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Hallitukseen valituista jäsenistä kolmasosa tulee vuosittain erovuoroon jäseneksi tulojärjestyksessä. Erovuoroon tullut jäsen voidaan valita uudelleen perättäin enintään kaksi kertaa. Erovuoroon tullut hallituksen puheenjohtajana tuolloin toimiva jäsen voidaan tämän estämättä valita hallituksen jäseneksi uudelleen perättäin lisäksi enintään kaksi kertaa. Näin ollen kyseinen henkilö voisi toimia hallituksen jäsenenä yhteensä enintään viisi kautta perättäin.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan syyskokousta seuraavassa kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi valita keskuudestaan valiokuntia.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä on läsnä.

 

5 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kukin erikseen sekä se tai ne henkilöt, jotka hallitus on siihen oikeuttanut.

 

6 § Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta.

 

Loka-joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään ja hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus, valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa taikka kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.

 

Maalis-toukokuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään kertomus edellisen vuoden toiminnasta, vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.

Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen.

 

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle joko sanomalehti-ilmoituksella tai henkilökohtaisella kirjeellä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

 

8 § Sihteeri ja rahastonhoitaja

Sihteeri hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon, pitää jäsenluetteloa, tiedottaa kokouksista ja muista vastaavanlaisista tilaisuuksista sekä pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa.

Rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen rahavaroista.

 

9 § Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muutosesitykset on tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Muutosehdotukset on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muutosehdotuksista äänestettäessä vaaditaan päätöksen tekoon jälkimmäisessä kokouksessa kaksi kolmannesta annetuista äänistä.

 

10 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan, on sen varat sen jälkeen, kun velat on maksettu, luovutettava jonkun maanpuolustustyötä edistävän laitoksen tai koulun käytettäväksi.

bottom of page